ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულების შაბლონი

თუ თქვენ მომსახურების ერთჯერადად მიღება ან გაწევა გსურთ (მაგალითად, გადაზიდვის სერვისით ერთჯერადად სარგებლობა, ან ტექნიკის შეკეთების მომსახურების ერთჯერადად გაწევა), გირჩევთ, მეორე მხარესთან გააფორმოთ ერთჯერადი მომსახურების წერილობითი ხელშეკრელება, რომელიც სამომავლო რისკებს დაგიზღვევთ. 

ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრელების შაბლონი არეგულირებს მომსახურების მიმღებისა და მომსახურების გამწევის ურთიერთობას. 

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ მოცემული ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულების შაბლონი, მოარგოთ თქვენს საჭიროებებს და გამოიყენოთ საქმიანობაში. 

ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულების შაბლონი მხარეებს საშულებას აძლევს წერილობით განსაზღვრონ:

მომსახურების ტიპი და დეტალები 

მომსახურების საფასური 

ანგარიშსწორების ვადები 

ანგარიშსწორების წესი 

მხარეთა უფლებები 

მხარეთა ვალდებულებები 

ხელშეკრულების ვადა და შეწყვეტის წესი 

ფორს მაჟორული საკითხები 

სხვა პირობები 

თანდართული ფაილი: ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულების შაბლონი