შრომის ხელშეკრულების შაბლონი

თუ თქვენ გსურთ, რომ გახდეთ დასაქმებული, ან დამსაქმებელი (მაგალითად, მუშაობა დაიქყოთ რომელიმე კომპანიაში, ან სამუშაოდ ახალი კადრი აიყვანოთ), გირჩევთ, მეორე მხარესთან გააფორმოთ ხელშეკრულება შრომითი ურთიერთობის შესახებ, რომელიც სამომავლო რისკებს დაგიზღვევთ. 

შრომის ხელშეკრელების შაბლონი არეგულირებს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობას. 

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ მოცემული შრომის ხელშეკრულების შაბლონი, მოარგოთ თქვენს საჭიროებებს და გამოიყენოთ საქმიანობაში. 

შრომის ხელშეკრულების შაბლონი მხარეებს საშულებას აძლევს წერილობით განსაზღვრონ: 

· დასაქმებულის პოზიცია 

· ურთიერთობის მოქმედების ვადა 

· სამუაოს შესრულების ადგილი და დრო 

· ანაზღაურების პირობები 

· შვებულების პირობები 

· მხარეთა უფლებები 

· მხარეთა ვალდებულებები 

· ხელშეკრულების ვადა და შეწყვეტის წესი 

· ფორს მაჟორული საკითხები 

· სხვა პირობები 


თანდართული ფაილი: შრომითი ხელშეკრულების შაბლონი