ვადიანი + ანაბარი

ვადიანი+ ანაბრით თქვენ შეძლებთ ყოველთვიურად დაამატოთ თანხა დანაზოგს, საიმედოდ შეინახოთ დაგროვილი თანხა 2 წლამდე ვადით და მიიღოთ შესაბამისი მაღალი პროცენტი ყოველ შენატანზე. 

თიბისი ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკით მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად შეიტანოთ თანხა დეპოზიტზე შეუზღუდავი რაოდენობით.

პირობები
star
ანაბრის ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
star
ანაბრის მინიმალური თანხა: 1000 ლარი/დოლარი/ფუნტი;
star
ყოველი შენატანის მინ. ოდენობა: 500₾/დოლარი/ევრო/ფუნტი.
star
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი

ტარიფები

 • ანგარიშის გახსნა უფასო;
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში:  ანაბრის თანხის 0,2 % 
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %.
საპროცენტო განაკვეთები - ლარი keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

7.25%

7.20%

ეფექტური

4.91%-დან

7.44%-დან

6-8 თვე

წლიური

7.45%

7.30%

ეფექტური

6.80%-დან

6.65%-დან

9-11 თვე

წლიური

7.60%

7.40%

ეფექტური

7.38%-დან

7.66%-დან

12-14 თვე

წლიური

7.75%

7.45%

ეფექტური

7.64%-დან

7.71%-დან

15-17 თვე

წლიური

7.90%

7.50%

ეფექტური

7.78%-დან

7.76%-დან

18-23 თვე

წლიური

8.10%

7.60%

ეფექტური

7.86%-დან

7.87%-დან

24 თვე

წლიური

8.30%

7.65%

ეფექტური

7.89%-დან

7.92%-დან

ანაბრის ვადა სხვა პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ანაბარი „ვადიანი+”  3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
 • დამატებითი შენატანის ოდენობა არ არის შეზღუდული ინტერნეტ ბანკით, მობაილ ბანკით, ასევე სხვა ბანკიდან ჩარიცხვის შემთხვევაში;
 • ანაბრის მოქმედების ბოლო 3 თვის განმავლობაში დამატებულ თანხებს დაერიცხება შემნახველი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი. ვადის გასვლამდე 3 თვეზე ადრე  დამატებულ თანხას დაერიცხება ცხრილში მოცემული შესაბამისი პროცენტი.
 • "ვადიანი +" ანაბრის ყოველ დამატებით შენატანს (ტრანშს) საპროცენტო სარგებელი დაერიცხება ანაბრის ვადის გასვლამდე დარჩენილი ვადის შესაბამისი "ვადიანი +" ანაბრისთვის ბანკის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით.
ანაბრის ვადაზე ადრე გატანა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% ლარში, ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;

*ენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან.

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp  და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
დეპოზიტების დაზღვევა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.com