ვადიანი ანაბარი

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით , დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად,

პირობები
star
ანაბრის ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
star
მინიმალური შენატანი: 1000₾/$/£;
star
ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება შეუძლებელია.
star
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი

ტარიფები:

 • ანგარიშის გახსნა უფასო; 
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 % 
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %
საპროცენტო განაკვეთები ლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

7.75%

7.70%

ეფექტური

7.98%-დან

7.98%-დან

6-8 თვე

წლიური

7.95%

7.80%

ეფექტური

8.11%-დან

8.08%-დან

9-11 თვე

წლიური

8.10%

7.90%

ეფექტური

8.18%-დან

8.19%-დან

12-14 თვე

წლიური

8.25%

7.95%

ეფექტური

8.25%-დან

8.25%-დან

15-17 თვე

წლიური

8.40%

8.00%

ეფექტური

8.31%-დან

8.30%-დან

18-23 თვე

წლიური

8.60%

8.10%

ეფექტური

8.42%-დან

8.41%-დან

24 თვე

წლიური

8.80%

8.15%

ეფექტური

8.44%-დან

8.46%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

0.15%

0.10%

ეფექტური

0.15%-დან

0.10%-დან

6-8 თვე

წლიური

0.20%

0.15%

ეფექტური

0.20%-დან

0.15%-დან

9-11 თვე

წლიური

0.30%

0.25%

ეფექტური

0.30%-დან

0.25%-დან

12-14 თვე

წლიური

0.40%

0.35%

ეფექტური

0.40%-დან

0.35%-დან

15-17 თვე

წლიური

0.45%

0.40%

ეფექტური

0.45%-დან

0.40%-დან

18-23 თვე

წლიური

0.50%

0.45%

ეფექტური

0.50%-დან

0.45%-დან

24 თვე

წლიური

0.60%

0.55%

ეფექტური

0.60%-დან

0.55%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - ფუნტი keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

-

-

ეფექტური

-

-

6-8 თვე

წლიური

-

-

ეფექტური

-

-

9-11 თვე

წლიური

0.15%

0.10%

ეფექტური

0.15%-დან

0.10%-დან

12-14 თვე

წლიური

0.25%

0.20%

ეფექტური

0.25%-დან

0.20%-დან

15-17 თვე

წლიური

0.30%

0.25%

ეფექტური

0.30%-დან

0.25%-დან

18-23 თვე

წლიური

0.35%

0.30%

ეფექტური

0.35%-დან

0.30%-დან

24 თვე

წლიური

0.40%

0.35%

ეფექტური

0.40%-დან

0.35%-დან

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები:

 • ვადიანი ანაბრის გახსნა შესაძლებელია 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან. 

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp  და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
დეპოზიტების დაზღვევა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს:   www.diagency.ge.