ვადიანი ანაბარი

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით , დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად,

პირობები
star
ანაბრის ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
star
მინიმალური შენატანი: 1000₾/$/£;
star
ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება შეუძლებელია.
star
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი - ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი

ტარიფები:

 • ანგარიშის გახსნა უფასო; 
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 % 
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %
საპროცენტო განაკვეთები ლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

10.50%

10.30%

ეფექტური

10.92%-დან

10.8%-დან

6-8 თვე

წლიური

10.60%

10.30%

ეფექტური

10.88%-დან

10.8%-დან

9-11 თვე

წლიური

10.70%

10.30%

ეფექტური

10.84%-დან

10.8%-დან

12 თვე

წლიური

11.10%

10.50%

ეფექტური

11.1%-დან

11.02%-დან

13-14 თვე

წლიური

11.10%

10.50%

ეფექტური

11.05%-დან

11.02%-დან

15-17 თვე

წლიური

11.10%

10.50%

ეფექტური

10.95%-დან

11.02%-დან

18-20 თვე

წლიური

11.20%

10.40%

ეფექტური

10.91%-დან

10.91%-დან

21-23 თვე

წლიური

11.30%

10.40%

ეფექტური

10.3%-დან

10.91%-დან

24 თვე

წლიური

11.60%

10.40%

ეფექტური

10.99%-დან

10.91%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარის ვალუტაში keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

3-5 თვე

წლიური

0.5%

0.5%

ეფექტური

0.5%-დან

0.5%-დან

6-8 თვე

წლიური

0.8%

0.8%

ეფექტური

0.8%-დან

0.8%-დან

9-11 თვე

წლიური

0.9%

0.9%

ეფექტური

0.9%-დან

0.9%-დან

12 თვე

წლიური

1.2%

1.2%

ეფექტური

1.2%-დან

1.21%-დან

13-14 თვე

წლიური

1.2%

1.2%

ეფექტური

1.2%-დან

1.21%-დან

15-17 თვე

წლიური

1.2%

1.2%

ეფექტური

1.2%-დან

1.21%-დან

18-20 თვე

წლიური

1.35%

1.30%

ეფექტური

1.35%-დან

1.31%-დან

21-23 თვე

წლიური

1.35%

1.30%

ეფექტური

1.34%-დან

1.31%-დან

24 თვე

წლიური

1.65%

1.60%

ეფექტური

1.64%-დან

1.61%-დან

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები:

 • ვადიანი ანაბრის გახსნა შესაძლებელია 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან. 

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp  და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
დეპოზიტების დაზღვევა keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს:   www.diagency.ge.