ჩემი სეიფი

“ჩემი სეიფის” სერვისით, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ისარგებლოთ ანაბარზე არსებული თანხით და, ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

star
ანგარიშის გახსნის ღირებულება: უფასო;
star
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა: 0%;
star
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო: 0%;
star
პირველადი მინიმალური შენატანი - 0 ლარი
star
ანაბრის ვალუტა: ლარი
star
მაქსიმალური შენატანი ანაბრის გასახსნელად არ არის შეზღუდული;
star
შესაძლებელია თანხის გაზრდა ან შემცირება მეანაბრის სურვილისამებრ.

საპროცენტო განაკვეთები

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

წლიური

3.00%

ეფექტური

3.04%

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ რეზიდენტ ან არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, რომელსაც თიბისი ბანკში გააჩნია მიმდინარე ანგარიში; 
  • საპროცენტო სარგებელი ანაბარს ერიცხება თვის პირველი რიცხვიდან ბოლო რიცხვამდე პერიოდში ანგარიშზე დაფიქსირებულ ნაშთებს შორის მინიმალურს, ანუ ხელუხლებელ თანხას;
  • პროცენტი ირიცხება ყოველი თვის ბოლოს;
  • ოპერაციების წარმოება დაშვებულია მხოლოდ მიმდინარე ანგარიშის გავლით; 
  • ანაბარი არ იხურება ავტომატურად.