სადეპოზიტო სერთიფიკატი

თიბისი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტის დამადასტურებელი ფასიანი ქაღალდი და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის მფლობელის მიმართ ამავე სერტიფიკატით გათვალისწინებული ყველა პირობის შესრულებაზე.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ხოლო ვადის ბოლოს იფარება სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების მიხედვით. სხვაობა სერტიფიკატის ნომინალურ და ყიდვის ღირებულებას შორის წარმოადგენს კლიენტის საპროცენტო სარგებელს, რომელსაც ბანკი უხდის კლიენტს ვადის ბოლოს. 

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულებით (ნომინალით), მასზე საპროცენტო სარგებელი ირიცხება ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს იფარება ნომინალური ღირებულებით.

საპროცენტო განაკვეთები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი (ლარი)

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი (ლარი)

12 თვე

წლიური

8.60%

8.25%

ეფექტური

8.60%-დან

8.57%-დან

18 თვე

წლიური

9.00%

8.45%

ეფექტური

8.81%-დან

8.79%-დან

24 თვე

წლიური

9.45%

8.60%

ეფექტური

9.04%-დან

8.95%-დან

36 თვე

წლიური

10.25%

8.85%

ეფექტური

9.35%-დან

9.20%-დან

რეზიდენტი და არარეზიდენტი პირებისათვის საპროცენტო განაკვეთი იგივეა

გაყიდვის საპროცენტო განაკვეთები

გაყიდვის საპროცენტო განაკვეთი წარმოადგენს ბანკის მიერ კლიენტისაგან სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადაზე ადრე განაღდების საფასურს (სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს + 4%), რომელსაც კლიენტი უხდის ბანკს სერტიფიკატის დარჩენილ ვადაზე. 

ზოგადი პირობები

 • სერტიფიკატის ყიდვა უფასოა; 
 • მინიმალური თანხა- 5000 ერთეული
 • სერტიფიკატის მფლობელობის დამადასტურებელი არის ბანკის სერტიფიკატის რეესტრში არსებული ჩანაწერი;
 • თიბისი ბანკი სერტიფიკატის მფლობელს აძლევს ამონაწერს რეესტრიდან და აფორმებს მასთან სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის ხელშეკრულებას; 
 • სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული; 
 • სერტიფიკატზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი არ ექვემდებარება დაბეგვრას; 
 • სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის თანხმობის გარეშე ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას უარი თქვას გაყიდული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადაზე ადრე უკან გამოსყიდვაზე;
 • სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო შეადგენს ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს, მინიმუმ 50 ლარს;
 • სერტიფიკატის გასხვისების ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს თიბისი ბანკში;
 • სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ, შესაძლებელია იმავე ვადიანობის ახალი სერტიფიკატის შეძენა; 
 • სერტიფიკატის მფლობელს შეუძლია თიბისი ბანკში აიღოს სესხი სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულების ფარგლებში, მისი უზრუნველყოფით, სერტიფიკატის პროცენტს + 3% წლიური საპროცენტო განაკვეთით. მაგალითად, თუ სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 8.5%-ს, სესხის აღება ამ სერტიფიკატის უზრუნველყოფით შესაძლებელია 8.5%+3%=11.5%-ში.