ბიზნეს ოვერდრაფტი

თიბისი გაძლევთ საშუალებას ნებისმიერ დროს ისარგებლოთ ოვერდრაფტით და მიიღოთ სასურველი თანხა! 

ოვერდრაფტი წარმოადგენს ლიმიტს თქვენი ბიზნეს საჭიროებებისთვის. პროდუქტი გათვლილია საბრუნავი კაპიტალისა და საოპერაციო ხარჯების ფინანსირებისთვის, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია მიმდინარე პერიოდში.

პირობები:
star
პროდუქტის მაქსიმალური ლიმიტი განისაზღვრება 20,000 ლარით;
star
სეზონური ბიზნესების შემთხვევაში, დარიცხული პროცენტის გადახდა წარმოებს წელიწადში ერთხელ, ძირ თანხასთან ერთად, ძირის შემდგომი ათვისების უფლებით;
star
ოვერდრაფტის ლიმიტის პროცენტი ერიცხება ათვისებულ ნაშთს;
star
ლიმიტის ვადა განისაზღვრება 48 თვით.

ყველა მომხმარებელს საჩუქრად გადაეცემა «VISA GOLD”- ის ტიპის ბარათი, რომელიც განკუთვნილია ბიზნეს და აგრო შემოსავლების მქონე ფიზიკური პირებისთვის, მათ შორის ინდ. მეწარმეებისთვის.

VISA GOLD ბარათის ბენეფიტები:
star
კომუნალური გადასახადების გადახდა უფასოდ (ინტერნეტბანკით);
star
უფასო ინტერნეტ/მობაილ ბანკი;
star
ანგარიშზე არსებულ დადებით ნაშთზე დარიცხული მაღალი საპროცენტო სარგებელი
star
ფასდაკლებები სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში;
დეტალური პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=20 000 ლარი

კრედიტის ვადა

<=48 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

22%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

30%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

1.7%-დან

განაღდების საკომისიო

 0.2%-დან

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება