ბიზნეს ოვერდრაფტი

თიბისი გაძლევთ საშუალებას ნებისმიერ დროს ისარგებლოთ 500-დან 20,000 ლარამდე ოვერდრაფტით და მიიღოთ სასურველი თანხა! 

ოვერდრაფტი წარმოადგენს ლიმიტს თქვენი ბიზნეს საჭიროებებისთვის. პროდუქტი გათვლილია საბრუნავი კაპიტალისა და საოპერაციო ხარჯების ფინანსირებისთვის, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია მიმდინარე პერიოდში.

პირობები:
star
პროდუქტის მაქსიმალური ლიმიტი განისაზღვრება 20,000 ლარით;
star
სეზონური ბიზნესების შემთხვევაში, დარიცხული პროცენტის გადახდა წარმოებს წელიწადში ერთხელ, ძირ თანხასთან ერთად, ძირის შემდგომი ათვისების უფლებით;
star
ოვერდრაფტის ლიმიტის პროცენტი ერიცხება ათვისებულ ნაშთს;
star
ლიმიტის ვადა განისაზღვრება 48 თვით.
star
პროდუქტის მინიმალური ლიმიტი განისაზღვრება 500 ლარით

ყველა მომხმარებელს საჩუქრად გადაეცემა «VISA GOLD”- ის ტიპის ბარათი, რომელიც განკუთვნილია ბიზნეს და აგრო შემოსავლების მქონე ფიზიკური პირებისთვის, მათ შორის ინდ. მეწარმეებისთვის.

VISA GOLD ბარათის ბენეფიტები:
star
კომუნალური გადასახადების გადახდა უფასოდ (ინტერნეტბანკით);
star
უფასო ინტერნეტ/მობაილ ბანკი;
star
ანგარიშზე არსებულ დადებით ნაშთზე დარიცხული მაღალი საპროცენტო სარგებელი
star
ფასდაკლებები სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში;
დეტალური პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=20 000 ლარი

კრედიტის ვადა

<=48 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

22%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

30%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

1.7%-დან

განაღდების საკომისიო

 0.2%-დან

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება