საკრედიტო ხაზი

თუ ხშირად გჭირდებათ მოკლევადიანი დაფინანსება საბრუნავი სახსრების შესაძენად, თიბისი ბანკი გთავაზობთ საკრედიტო ხაზს 10,000-დან 6,000,000 ლარამდე, წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

კომპანიის ოპერირების სეზონურობა, მოკლევადიანი წყვეტა საოპერაციო ფულადი სახსრების შემოდინებაში, ინვენტარის შესყიდვის მოულოდნელი აუცილებლობა - მზარდი ბიზნესის ამ და სხვა მოკლევადიანი საჭიროებების დასაფინანსებლად სწრაფი, მოქნილი და მარტივად ასათვისებელი საკრედიტო ხაზები გამოიყენება. 

ესაა სწრაფი, მოქნილი და მარტივად ასათვისებელი საკრედიტო ხაზი, რომელიც დაგეხმარებათ:
star
ოპერატიულად მოაგვაროთ ფულის მოკლევადიანი დეფიციტი;
star
პერიოდულად აითვისოთ და დაფაროთ სესხი ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე;
star
დააფინანსოთ საბრუნავი საშუალებების სეზონური ზრდის მოთხოვნა;
star
ისარგებლოთ თავისუფალი დაფარვის გრაფიკით და დაზოგოთ საპროცენტო სარგებელი.

*200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

საკრედიტო ხაზის დეტალური პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=6 000 000 ლარი (ექვ. USD, EUR)

კრედიტის ვადა

<=12 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი  11%-დან

დოლარი 5.5%-დან

ევრო 4.5%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

 0.2%-დან

კრედიტინფოს საკომისიო

დამოკიდებულია კრედიტის ვალუტაზე, არაუმეტეს: 25 ლარი, 10 დოლარი, 8 ევრო

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

 ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

 ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება