აწარმოე საქართველოში

პროგრამა საშუალებას აძლევს, კონკრეტულ ბიზნეს სეგმენტებში წარმოდგენილ სუბიექტებს, გამოიყენონ თანხები ბიზნესში ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად და მიიღონ სახელმწიფოსგან სესხის პროცენტის თანადაფინანსება.

სესხის მიზნობრიობა: 

  • ახალი საწარმოს შექმნა 
  • არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება 
  • წარმოებისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯების გასაწევად 
  • სესხის მოცულობის 100% უნდა მოხმარდეს ძირითადი საშუალებების შეძენას. 
  • კრედიტის გაცემა შესაძლებელია პროექტის ფარგლებში გაცემული კრედიტის რეფინანსირების მიზნით. 

სესხის მოცულობა: 150 000 - 5,000,000 ლარი 


მიზნობრივი თანადაფინანსება: 

სახელმწიფოს მხრიდან სესხის საპროცენტო განაკევთის 7%-ით თანადაფინანსება ლარში გაცემულ სესხზე, პირველი 2 წლის განმავლობაში, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში. 

*აუცილებელია ბიზნეს-გეგმის წარდგენა.

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება