ბიზნეს უნივერსალი

პროგრამა საშუალებას აძლევს მეწარმე სუბიექტებს  გამოიყენონ თანხა ბიზნესში ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად და მიიღონ სახელმწიფოსგან სესხის პროცენტის თანადაფინანსება.

სესხის მიზნობრიობა:

  • ახალი საწარმოს შექმნა;
  • არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება;
  • წარმოებისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯები;
  • პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის რეფინანსირება.

სესხის მოცულობის  ≥50%-ზე უნდა მოხმარდეს ძირითადი საშუალებების შეძენას; 

 

სესხის მოცულობა:  50,000 - 10,000,000 ლარი

 

მიზნობრივი თანადაფინანსება:

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს სესხის პროცენტის თანადაფინანსებას სესხის სრული ვადით, სებ-ის რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 5%.

 

პროგრამის ინდუსტრიები:

· ინდუსტრიული ;

 · სასტუმრო ინდუსტრია/ბალნეოლოგიური კურორტები;

· ტურისტული სერვისები;

· აგრო ტურისტული ინდუსტრია;

 · ეკო ტურისტული ინდუსტრია.

დეტალური ინფორმაცია keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=10 000 000 ლარი

კრედიტის ვადა

<=120 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ინდექსირებული, ფიქსირებულს+ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

13%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

0.2%

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

 0.2%-დან

კრედიტინფოს საკომისიო

არაუმეტეს 12 ლარი

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

არაუმეტეს 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო 

საკუთარი სახსრებით დაფარვის შემთხვევაში 0%, 

სხვა ბანკიდან რეფინანსირების შემთხვევაში: 

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება