საკრედიტო - საგარანტიო მექანიზმი

სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ და  მიზნად ისახავს - გაზარდოს ბიზნეს სესხებზე ხელმისაწვდომობა იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც არ აქვთ საკმარისი უზრუნველყოფა.

პროგრამის პირობები:

 • სახელმწიფოს მხრიდან გაიცემა გარანტია სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით;
 • სესხის მინიმალური და მაქსიმალური მოცულობა: 50,000 - 5,000,000 ლარი;
 • საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს;

 

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ ბენეფიციარებს, რომელთა:

 • წლიური რეალიზაცია არ აღემატება 20,000,000 ლარს;
 • ჯამური სასესხო ვალდებულება ≤12,000,000 ლარზე;

 

საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით სესხის აღება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებისთვის:

 • წარმოება და გადამუშავება;
 • სასტუმრო ინდუსტრია ;
 • სარესტორნო ინდუსტრია;
 • საქმიანობა საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სფეროში;
 • მომსახურების ფართო სპექტრი;
 • კვლევები და დამუშავება;
 • მეცხოველეობა და მემცენარეობა.
 • ვაჭრობა (აღნიშნული მიმართულებით შესაძლებელია მხოლოდ ახალი სესხის აღება და მხოლოდ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსების მიზნობრიობით)


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2272727

დეტალური ინფორმაცია keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<= 5 000 000 ლარი

კრედიტის ვადა

<=120 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

13%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

0.2%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

 0.2%-დან

კრედიტინფოს საკომისიო

არაუმეტეს 25 ლარი

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება