სტარტაპ აგრო

თუ გსურთ დაიწყოთ ახალი საქმიანობა აგრობიზნესში და გჭირდებათ ფინანსური მხარდაჭერა, თიბისი მზად არის დაგეხმაროთ მიზნის განხორციელებაში. შეავსეთ სესხის განაცხადი, მიიღეთ სესხი გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდით, დასაფინანსებელი პროექტიდან მომავალში მისაღები შემოსავლების გათვალისწინებით.

თიბისი პროექტის „გახდი ფერმერი“-ს ფარგლებში ყველა მსესხებელ სტარტაპს გაძლევთ შესაძლებლობას დარგის პროფესიონალებთან გაიაროთ ინდივიდუალური კონსულტაცია და გყავდეთ გამოცდილი მენტორი შემდეგი მიმართულებებით:
star
მეხორცული მიმართულების მეფრინველეობის ფერმების მოწყობა, ფრინველის გამოზრდის ტექნოლოგია
star
ბაღის დაგეგმვა და ინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრა
star
ვეტერინარია და ფერმის მართვა
star
ბაღის გასაშენებლად ჩასატარებელი სამუშაოების განსაზღვრა
star
ინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრა
star
ხეხილის ნერგების, სარწყავი სისტემისა, საყრდენი სისტემის შერჩევა და ბაღის მოვლისთვის აგროღონისძიებების დაგეგმვა

*კონსულტაციებს გაწევენ ჩვენი პარტნიორი აგრო კომპანიები შპს ნუტრიმაქსი და შპს აგროკომი

სესხის პირობები:

მიზნობრიობა

ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები, მრავალწლოვანი კულტურის ბაღების გაშენება

ვადა

მაქსიმუმ 10 წელი

საშეღავათო პერიოდი

მაქსიმუმ 5 წელი ძირ თანხაზე (დამოკიდებულია დასაფინანსებელ საქმიანობაზე)

გადახდის გრაფიკი

ინდივიდუალური

თანამონაწილეობა

30 % -დან დასაფინანსებელი პროექტის ჯამურ ღირებულებაში (არ მოითხოვება გარკვეული მრავალწლიანი კულტურების გაშენებისას)

თანამონაწილეობის სახეები

ფულადი სახსრები, მოპოვებული გრანტი, უკვე განხორციელებული ინვესტიციები

სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილოება

გარკვეული ძირითადი საშუალებებისთვის სესხი გაიცემა „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროექტის ფარგლებში

დეტალური ინფორმაცია keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=6 000 000 ლარი (ექვ. USD, EUR)

კრედიტის ვადა

<=120 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი  13%-დან

დოლარი 6.5%-დან

ევრო 5.5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი  16%-დან

დოლარი 8.5%-დან

ევრო 7.5%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

0.2%-დან

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

0.2%-დან

კრედიტინფოს საკომისიო

დამოკიდებულია კრედიტის ვალუტაზე, არაუმეტეს: 25 ლარი, 10 დოლარი, 8 ევრო

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)

ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

 ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

 უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

 ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

სესხის მისაღებად საჭიროა:

  • განმცხადებელი იყოს საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ან საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი; 
  • საკუთრებაში ფლობდეს რეგისტრირებულ მიწას, რომელზეც აპირებს ინვესტიციის განხორციელებას 
  • ჰქონდეს პრაქტიკული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის შესაბამის დარგში
დასაფინანსებელი აგრო საქმიანობის ტიპები:
star
მრავალწლიანი კულტურების გაშენება
star
მაღალპროდუქტიული ჯიშის მეცხოველობის ფერმები
star
მეხორცული მიმართულების მეფრინველეობის ფერმები
star
ინტენსიური საკალმახე მეურნეობები
star
მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობები
star
პროდუქციის შესანახი სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები
star
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები
star
აგროტურიზმი
შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება