შეღავათიანი აგრო კრედიტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროექტს „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის გაიცემა:

  • ახალი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების გაფართოებისთვის
  • ახალი მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებისთვის
  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის

სესხზე გადასახდელი საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას მოხდება ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ მსესხებლის გადახდების პარალელურად.

ძირითადი პირობები

კომპონენტი/ქვეკომპონენტი

სესხის თანხა

სესხის ვადა

საპროცნეტო განაკვეთის თანადაფინანსება

თანადაფინანსების ვადა

ძირითადი საშუალებებისთვის

20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და ხე-ტყის დამამზადებელი მექანიზაციისთვის

7 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 8 %

48 თვე

ახალი მრავალწლოვანი კულტურების გაშენებისთვის

20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

სასურსათო და ენერგოეფექტური მრეწველობისთვის

1 500 000 ლარიდან 10 000 000 ლარის ჩათვლით

არაუმეტეს 120 თვე

წლიური 11 %

48 თვე

75 000 ლარამდე შეღავათიანი აგროკრედიტი გაიცემა ფიზიკურ (არა ინდივიდუალური მეწარმე) პირზე.

დეტალური პირობები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

კრედიტის თანხა

<=10 000 000 ლარი

კრედიტის ვადა

<=120 თვე

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

ფიქსირებული, ინდექსირებული

საპროცენტო განაკვეთი

11%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

13%-დან

საკომისიო კრედიტის გაცემისთვის

0.2%

ანგარიშის გახსნის საკომისიო

10 ლარიდან

განაღდების საკომისიო

0.2%-დან

ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის

ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარი (ექვ. სესხის ვალუტაში)


ყოველდღიური პირგასამტხელო ვადაგადაცილებისთვის

0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის. ამასთან,  ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას.

წინსწრებით დაფარვის/ სხვა ბანკიდან რეფინანსირების საკომისიო

საკუთარი სახსრებით დაფარვის შემთხვევაში 0%;

სხვა ბანკიდან რეფინასირების შემთხვევაში: 

ფიქსირებული განაკვეთისთვის :

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 0.5%-ისა;

 თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 1%-ისა;

თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი, გადახდის მომენტში კრედიტის ნარჩენ ძირითად თანხაზე მიმართული თანხის არაუმეტეს 2%-ისა.

ინდექსირებული განაკვეთისთვის:

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები 0%;

თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი 0.5 %

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 56 ლარი;

უძრავი ქონების იპოთეკით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ ქონებაზე 51 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 174 ლარი;

მოძრავი ქონების გირავნობით რეგისტრაციის გაუქმების ხარჯი

ერთეულ  ქონებაზე 20 ლარი;

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
edit განაცხადის შევსება