დავით პაპიაშვილი

აუდიტორული კომპანია Kreston Georgia - ს მმართველი პარტნიორი

arrow_forward რეგისტრაცია დასრულებლულია

საგადასახადო საკითხები
საგადასახადო საკითხები

კონსულტაციის ხანგრძლივობა: 2 საათი 

კონსულტაციის ფორმატი: ონლაინ, Zoom-ის მეშვეობით 

კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისის მიერ და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიზნეს კლუბის წევრებისათვის.

კონსულტაციაზე განვიხილავთ საქართველოში მოქმედი გადასახადების გადახდის ვალდებულებების წარმოშობის ძირითად პრინციპებს და მათი გამოანგარიშების პრაქტიკულ მაგალითებს.  

კონსულტაციაზე განხილული იქნება:  

  • საგადასახადო კანონმდებლობაში უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
  • სხვადასხვა პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე სიახლეები და კონსულტაციის ჩატარების მომენტისთვის საგადაასახადო დაბეგვრის აქტუალური საკითხები 
  • საქართველოში მოქმედი გადასახადებით დაბეგვრის ძირითად პრინციპები  

თქვენ ასევე შეგიძლიათ წინასწარ მოამზადოთ კითხვები ან ქეისები საკუთარი ბიზნესის სფეციფიკიდან გამომდინარე, რაზეც ამომწურავ პასუხსა და რეკომენდაციას მიიღებთ კონსულტანტისაგან.

room

Zoom

0