ტარიფები

საბანკო გარანტიისა და აკრედიტივის მომსახურების სტანდარტული ტარიფები

ადგილობრივი საბანკო გარანტიის ტარიფები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაციები

ტარიფები

საკომისიო გარანტიის თანხის გადახდისთვის

0,15% - მინიმუმ 50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

გარანტიაში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება

50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის

50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საერთაშორისო საბანკო გარანტიის ტარიფებიი keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაციები

ტარიფები

საკომისიო გარანტიის თანხის გადახდისთვის

0,15% - მინიმუმ 80 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

გარანტიაში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება:

80 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად

საკომისიო გარანტიის ავიზირებისთვის

0,15% - მინიმუმ 50 ერთეული მაქსიმუმ 400 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საფოსტო ხარჯი (საერთაშორისო გარანტიის შემთხვევაში)

60 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

ტელეკომუნიკაცია (საერთაშორისო გარანტიის შემთხვევაში)

10 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

სხვა ხარჯი

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად

ადგილობრივი აკრედიტივის ტარიფები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაცია

ტარიფი

დოკუმენტების მიღება-შემოწმება თიბისი ბანკის მიერ

0,1% - მინიმუმ 100 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

აკრედიტივში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება

90 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

საფოსტო ხარჯი

60 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

დისკონტირება/ფინანსირება

შეთანხმებით

საერთაშორისო აკრედიტივის ტარიფები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაცია

ტარიფი

დოკუმენტების მიღება-შემოწმება თიბისი ბანკის მიერ

0,1% - მინიმუმ 100 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

აკრედიტივში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება

90 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

აკრედიტივის ტრანსფერი

0,15% - მინიმუმ 100 ერთეული მაქსიმუმ 500 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

საფოსტო ხარჯი

60 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

დისკონტირება/ფინანსირება

შეთანხმებით

ტელეკომუნიკაცია

10 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

საკომისიო აკრედიტივის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად

აკრედიტივის ავიზირება

0,15% - მინიმუმ 80 ერთეული მაქსიმუმ 400 ერთეული (აკრედიტივის ვალუტაში)

სხვა ხარჯი

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად